Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

e3090c6b2a.jpeg

Nay chúng tôi được chia 1 phần của mảnh đất ( đã có biên bản chia và trích lục đồ của đất ở xã), vợ chồng muốn làm sổ đỏ cho phần đất được chia thì phòng khoáng sản không gian huyện lại không cấp và nói phải có giấy thành thân của bố tôi và mẹ kế +hộ khẩu của nhà mẹ kế rồi họ phải ký vào biên bản chuyển tên cho bố tôi mới được, nhà tôi và nhà mẹ kế lại không phù hợp nhau nên không tương hỗ bao giờ. Tôi xin hỏi phòng khoáng sản không gian đúng hay sai và tôi phải làm gì để được cấp sổ đỏ?

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mục tham mưu luật đất đai doanh nghiệp Luật Minh khuê.

Tư vấn về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp chủ hộ không có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình.

Luật sư tham mưu luật pháp đất đai gọi:19006162

Trả lời:

Kính chào và cảm ơn người chơi đã gửi câu hỏi cho Luật Minh Khuê của chúng tôi.Với câu hỏi trên chúng tôi xin tham mưu cho người chơi như sau:

I Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

Nghị Định 43/2014 Hướng dẫn thực hành một số điều của luật đất đai

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Luật công chứng năm 2014

II Nội dung phân tách

Bạn nói:”.Bố chồng tôi có 2 vợ (mẹ chồng tôi đã mất và mẹ kế), bác mẹ chồng tôi được quốc gia cấp cho 1 mảnh đất giãn dân vào năm 1983, năm 1987 mẹ chồng tôi mất và tới năm 1991 thì bố chồng lấy mẹ kế. Năm 2004 mảnh đất ấy được cấp sổ đỏ (nhưng lại ghi là sổ hộ gia đình bố tôi trong khi bố tôi lại không thuộc hộ khẩu của gia đình tôi cũng như gia đình mẹ kế mà lại có hộ khẩu ở cơ quan)”

Nay chúng tôi được chia 1 phần của mảnh đất ( đã có biên bản chia và trích lục đồ của đất ở xã), vợ chồng muốn làm sổ đỏ cho phần đất được chia thì phòng khoáng sản không gian huyện lại không cấp và nói phải có giấy thành thân của bố tôi và mẹ kế +hộ khẩu của nhà mẹ kế rồi họ phải ký vào biên bản chuyển tên cho bố tôi mới được,

Như vậy phòng khoáng sản và không gian giải đáp như vậy là đúng

Vì năm 2004 mảnh đất đó của bố người chơi mới được cấp sổ đỏ. Năm 1991 bố chồng người chơi lấy mẹ kế .Như vậy thì khi được cấp sổ đỏ nhưng trong giấy đăng ký lại ghi sổ hộ gia đình bố người chơi trong khi đó bố người chơi lại không có hộ khẩu ở gia đình và cũng không có hộ khẩu ở gia đình nhà mẹ kế mà lại có hộ khẩu ở cơ quan.Trong trường phù hợp này thì giấy đăng ký quyền sử dụng đất được cấp cho gia đình bố người chơi vè bố chồng người chơi+mẹ kế sẽ đứng tên trên giấy đăng ký quyền sử dụng đất hoặc chỉ cần một người đứng tên nhưng giấy đăng ký này sẽ thuộc vào của cải thuộc chiếm hữu thông thường trong thời kỳ hôn nhân trừ khi bố chồng và mẹ kế của người chơi có thỏa thuận khác.

Nếu là của cải thông thường của bố chồng và mẹ kế người chơi thì khi vợ chồng người chơi ( là con) đi đăng ký giấy đăng ký quyền sử dụng đất phải có văn bản đồng ý của bố chồng và mẹ kế người chơi

Theo khoản 1 Điều 49 Luật đất đai Trường phù hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất

Điều 49.

1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất cho những trường phù hợp sau đây:

c) Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hiệp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;

-Theo khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 thì người sử dụng đất được thực hành quyền tặng cho quyền sử dụng đất nhưng việc tặng cho phải được thể hiện bằng văn bản và có công chứng.

Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hành các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này

3. Việc công chứng, chứng nhận hiệp đồng, văn bản thực hành các quyền của người sử dụng đất được thực hành như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và của cải gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng nhận, trừ trường phù hợp kinh doanh BĐS quy định tại điểm b khoản này;

d) Việc công chứng nhận ngày nay các đơn vị hành nghề công chứng, việc chứng nhận thực hành tại Ủy ban dân chúng cấp xã.

Trình tự, thủ tục đăng ký sang tay quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai (theo Điều 79Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014)

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ giấy tờ thực hành quyền của người sử dụng đất, chủ chiếm hữu của cải gắn liền với đất.

Trường phù hợp thực hành quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề xuất Văn phòng đăng ký đất đai thực hành đo đạc tách thửa đối với phần quy mô cần thực hành quyền của người sử dụng đất trước khi nộp giấy tờ thực hành quyền của người sử dụng đất.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có bổn phận đánh giá giấy tờ, nếu đủ điều kiện thực hành các quyền theo quy định thì thực hành các công việc sau đây:

a) Gửi thông báo địa chính tới cơ quan thuế để xác định và thông báo thu bổn phận tài chính đối với trường phù hợp phải thực hành bổn phận tài chính theo quy định;

b) Xác nhận nội dung cô động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường phù hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất thì lập giấy tờ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

c) Chỉnh lý, cập nhật cô động vào giấy tờ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban dân chúng cấp xã để trao đối với trường phù hợp nộp giấy tờ tại cấp xã.

>>>Như vậy trong trường phù hợp này của người chơi để được cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất người chơi phải có văn bản đồng ý của bác mẹ người chơi về việc tặng cho quyền sử dụng đất,văn bản đó phải có chữ ký của cả hai người hoặc có chữ ký của một người cũng được nhưng với điều kiện phải được người còn lại ủy quyền đồng ý tặng cho quyền sử dụng đất( văn bản ủy quyền cũng phải được công chứng).Vì vậy bắt buộc trường phù hợp này của người chơi phải có văn bản đồng ý của bố chồng ,mẹ kế của người chơi và văn bản phải được công chứng

Về lớp lang thủ tục đề xuất công chứng người chơi thực hành theo quy định tại Điều 40,41 Luật công chứng năm 2014

Điều 40 Công chứng hiệp đồng giao thiệp đã được soạn thảo sẵn.hoặc bác mẹ người chơi ra nhờ công chứng viên soạn thảo văn bản theo Điều 41 Công chứng hiệp đồng giao thiệp do công chứng viên soạn thảo theo đề xuất người tình cầu công chứng.

Hồ sơ đề xuất công chứng được lập thành một bộ, gồm các giấy má sau đây:( khoản 1 Điều 40 Luật công chứng)

+ Phiếu đề xuất công chứng, trong đó có thông báo về họ tên, địa chỉ người tình cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy má gửi kèm theo; tên đơn vị hành nghề công chứng, họ tên người kết nạp giấy tờ đề xuất công chứng, thời điểm kết nạp giấy tờ;

+ Dự thảo hiệp đồng, giao thiệp (nếu có);

+ Bản sao giấy má tùy thân của người tình cầu công chứng;

+ Bản sao giấy đăng ký quyền sử dụng đất;

+ Bản sao giấy má khác có thúc đẩy tới hiệp đồng, giao thiệp mà luật pháp quy định phải có. Đối với trường phù hợp của người chơi, cần có công văn của văn phòng đăng ký đất đai đồng ý cho tách thửa; giấy tờ kỹ thuật thửa đất…

Thứ hai về việc đề xuất phải có giấy đăng ký đăng ký thành thân của bố chồng và mẹ kế của người chơi là đúng.Vì có hai trường phù hợp xảy ra:

-Thứ nhất là bố chồng mẹ kế người chơi có giấy đăng ký ĐKKH thì giấy chúng nhận quyền sử dụng mảnh đất được cấp năm 2004 là của cải của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân ( trừ khi có thỏa thuận khác là của cải riêng).Để được cấp sổ đỏ người chơi phải được sự đồng ý của hai người họ và được công chứng

-Thứ hai bố chồng mẹ kế người chơi sống với nhau như vợ chồng và theo luật hôn nhân và gia đình thì giấy đăng ký quyền sử dụng đất đó có thể được thỏa thuận ,nếu không thỏa thuận được thì giả quyết theo quy định của bộ Luật dân sự và các văn bản khác có thúc đẩy theo Điều 16 Luật hôn nhân và gia đình 2014

Điều 16. Giải quyết quan hệ của cải, bổn phận và hiệp đồng của nam, nữ thông thường sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký thành thân

1. Quan hệ của cải, bổn phận và hiệp đồng của nam, nữ thông thường sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký thành thân được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường phù hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của luật pháp có thúc đẩy.

2. Việc giải quyết quan hệ của cải phải bảo đảm quyền, lợi ích phù hợp lí của đàn bà và con; công việc nội trợ và công việc khác có thúc đẩy để duy trì đời sống thông thường được coi như cần lao có thu nhập.

Như vậy việc đề xuất có giấy đăng ký ĐKKH là rất quan trong vì nó quyết định tới của cải là GCNQSDĐ đó là của ai của bác mẹ người chơi hay chỉ của một người hoặc theo thỏa thuận giữa bác mẹ người chơi hoặc theo quy định củ luật pháp dân sự khi hai người không thỏa thuận được.Ứng với mỗi trường phù hợp có hoặc không có giấy CNĐKKH thì văn bản tặng cho quyền sử dụng đất chỉ cần chữ ký của một người hoặc phải cả 2 người là bố chồng và mẹ kế người chơi

Trên đây là quan điểm tham mưu của chúng tôi về câu hỏi của quý đối tượng mua hàng. Việc đưa ra quan điểm tham mưu nêu trên căn cứ vào các quy định của luật pháp về, luật thuế và thông báo do quý đối tượng mua hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tham mưu này là để các cá nhân, đơn vị tham khảo.

Trường phù hợp trong nội dung tham mưu có điều gì gây lầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông báo nêu trong nội dung tham mưu khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được quan điểm phản hồi của quý đối tượng mua hàng.

Mọi vướng mắc người chơi vui lòng bàn bạc trực tiếp với phòng ban trạng sư tham mưu luật pháp trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900 6162 hoặc gửi qua email: [email protected] để nhận được sự tham mưu, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự cộng tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn luật pháp đất đai.

Trả lời