Chuyển đổi mục đích sử dụng đất lần đầu có được giảm thuế ?

50204b5d31.jpeg

Ngưởi gửi: Giao

Câu hỏi được chỉnh sửa từchuyên mục hỏi đáp luật phápcủa Công ty Luật Minh Khuê.

thuế đất

Luật sư tham vấn luật đất đai trực tuyến gọi:1900 6162

Trả lời:

Theo Điều 57,luật đất đai 2013về Chuyển mục tiêu sử dụng đất:

1. Các trường thích hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất phải được phép của cơ quan quốc gia có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới cơ chế ao, đại dương, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sinh sản sang sử dụng vào mục tiêu khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất; e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây đắp công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục tiêu công cộng có mục tiêu kinh doanh, đất sinh sản, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương nghiệp, phục vụ sang đất thương nghiệp, phục vụ; chuyển đất thương nghiệp, phục vụ, đất xây đắp công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sinh sản phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục tiêu sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hành nghĩa vụ tài chính theo quy định của luật pháp; cách thức sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được vận dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục tiêu sử dụng.

Trình tự, thủ tục chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất

Theo Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CPquy định cụ thể thực hiện một số điều của Luật Đất đai (năm 2013) quy định như sau:

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục tiêu sử dụng đất kèm theo Giấy chứng thực tới cơ thùng nguyên và không gian.

2. Cơ thùng nguyên không gian có nghĩa vụ thẩm tra giấy tờ, xác minh thực địa, giám định nhu cầu chuyển nhượng sử dụng đất, chỉ dẫn người sử dụng đất thực hành nghĩa vụ tài chính theo quy định của luật pháp, trình Ủy ban quần chúng. # cấp có thẩm quyền quyết định chuẩn y chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất, cập nhật lãnh đạo sửa cơ sở dữ liệu đất đau, giấy tờ địa chính

Đối với trường thích hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hành dự án đầu tư thì thực hành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục tiêu sử dụng đất:

Theo khoản 2 điều 5 Nghị định 45/2014NĐ-CP quy định

Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà đất thuộc khu cư dân không được xác nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có cỗi nguồn là đất vườn, ao gắn liền nhà đất nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do tổ chức đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 04 tuần 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% cao thấp khác nhau giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục tiêu của cơ quan quốc gia có thẩm quyền.

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức cao thấp khác nhau giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục tiêu của cơ quan quốc gia có thẩm quyền.

c) Chuyển mục tiêu từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

– Trường thích hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước xác nhận quyền sử dụngđất có thời hạn sử dụng bình ổn, lâu dài trước ngày 01 04 tuần 7 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục tiêu sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

– Trường thích hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới cơ chế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 04 tuần 7 năm 2014, khi được chuyển mục tiêu sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng cao thấp khác nhau giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết địnhchuyển mục tiêu của cơ quan quốc gia có thẩm quyền.

– Trường thích hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới cơ chế trả tiền thuê đất một lần cho cả thời kì thuê, khi được chuyển mục tiêu sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức cao thấp khác nhau giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục tiêu của cơ quan quốc gia có thẩm quyền. – Trường thích hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới cơ chế được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục tiêu của cơ quan quốc gia có thẩm quyền. d) Chuyển mục tiêu sử dụng đất có cỗi nguồn từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thích hợp lí theo luật pháp đất đai của người sử dụng đất sang đất ở thì căn cứ vào cỗi nguồn đất nhận chuyển nhượng để thu tiền sử dụng đất theo mức quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản này.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI