Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở có được giảm 50 % tiền thuế không?

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

1. Các trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất phải được phép của cơ quan quốc gia có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới cách thức ao, đại dương, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sinh sản sang sử dụng vào mục tiêu khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây đắp công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục tiêu công cộng có mục tiêu kinh doanh, đất sinh sản, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương nghiệp, phục vụ sang đất thương nghiệp, phục vụ; chuyển đất thương nghiệp, phục vụ, đất xây đắp công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sinh sản phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục tiêu sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hành trách nhiệm tài chính theo quy định của luật pháp; cách thức sử dụng đất, quyền và trách nhiệm của người sử dụng đất được vận dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục tiêu sử dụng.