Mua, thuê mua nhà ở xã hội bao lâu thì được bán?

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Quyền được chuyển nhượng nhà đất xã hội sau khi đã thuê mua, mua được điều chỉnh trong khoản 4; 5 Điều 62 Luật Nhà ở năm 2014 như sau:

Điều 62. Nguyên tắc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà đất xã hội

4. Bên thuê mua, bên mua nhà đất xã hội không được bán lại nhà đất trong thời hạn tối thiểu là 05 năm, kể từ thời điểm tính sổ hết tiền thuê mua, tiền mua nhà đất; trường hợp trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bên mua, bên thuê mua đã tính sổ hết tiền mua, thuê mua nhà đất mà có nhu cầu bán nhà đất này thì chỉ được bán lại cho tổ chức quản lý nhà đất xã hội đó hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà đất xã hội nếu tổ chức này không mua với giá sàn tối đa bằng giá sàn nhà đất xã hội cùng loại tại cùng vị trí, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

5. Bên mua, bên thuê mua nhà đất xã hội được bán lại nhà đất này theo cơ nhạo báng hoạt động mua bán cho các đối tượng có nhu cầu sau thời hạn 05 năm, kể từ khi đã tính sổ hết tiền mua, tiền thuê mua nhà đất và đã được cấp Giấy chứng thực nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ và nộp thuế thu nhập theo quy định của luật pháp thuế; trường hợp bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà đất xã hội quy định tại Luật này thì chỉ được bán với giá tối đa bằng giá sàn nhà đất xã hội cùng loại tại cùng vị trí, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư mà thuê mua, mua nhà đất xã hội thì được bán lại nhà đất này theo cơ nhạo báng hoạt động mua bán cho các đối tượng có nhu cầu sau khi đã tính sổ hết tiền mua, tiền thuê mua nhà đất và được cấp Giấy chứng thực nhưng phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của luật pháp thuế.”

Sau 05 năm kể từ thời điểm tính sổ hết tiền thuê mua, tiền mua nhà đất xã hội và được cấp giấy chứng thực quyền chiếm hữu nhà, bên thuê mua, mua nhà đất xã hội được bán nhà đất xã hội theo cơ nhạo báng hoạt động mua bán cho các đối tượng có nhu cầu mà không bị hạn nhạo báng gì.

Nếu trong thời hạn 05 năm kể từ thời điểm tính sổ hết tiền thuê mua, tiền mua nhà đất mà chủ chiếm hữu nhà có nhu cầu bán thì chỉ được bán lại cho tổ chức quản lý nhà đất xã hội hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà đất xã hội.

Như vậy, để được chuyển nhượng hòa bình, người thuê mua, mua nhà đất xã hội phải chờ sau 05 năm kể từ thời điểm hoàn tất xong bổn phận trả tiền thuê mua, trả tiền mua nhà đất xã hội và họ phải được quốc gia cấp giấy chứng thực quyền chiếm hữu.