Mức giá đất đền bù như vậy có hợp lý không ?

25450ab5ec.jpeg

Diện tích đất ở là 200m2, được bồi hoàn với mức giá 840.000/m2. Còn lại 1.336.3m2 đất trồng cây lâu năm liền kề được bồi hoàn với mức giá 45.000/m2. Mức giá đó có thích hợp lý không thưa trạng sư?

Xin thực lòng cảm ơn!

Người gửi: Vinh Quang

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Công ty luật Minh Khuê.

Mức giá đất đền bù như vậy có hợp lý không ?

Luật sư tham mưu luật đất đai qua laptop gọi: 1900 6162

Trả lời:

Cơ sở pháp lý

Luật đất đai 2013

Nội dung phân tách

Khoản 3, 4 Điều 114 Luật đất đai năm 2013:

“3. Ủy ban quần chúng cấp tỉnh giấc quyết định giá đất chi tiết. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh giấc có trách nhiệm giúp Ủy ban quần chúng cấp tỉnh công ty việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hành, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh giấc được thuê công ty có tính năng tham mưu xác định giá đất để tham mưu xác định giá đất chi tiết.

Việc xác định giá đất chi tiết phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông báo về thửa đất, giá đất hoạt động mua bán và thông báo về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; ứng dụng cách thức định giá đất ăn nhập. Căn cứ kết quả tham mưu xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh giấc trình Hội đồng thẩm định giá đất coi xét trước khi trình Ủy ban quần chúng cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban quần chúng cấp tỉnh làm Chủ tịch và thây mặt của cơ quan, công ty có tác động, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.

4. Giá đất chi tiết được sử dụng để làm căn cứ trong các trường thích hợp sau đây:

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần quy mô đất ở vượt hạn mức; chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần quy mô vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

b) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không duyệt cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất; xác nhận quyền sử dụng đất, chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất đối với công ty mà phải nộp tiền sử dụng đất;

c) Tính tiền thuê đất đối với trường thích hợp Nhà nước cho thuê đất không duyệt cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất;

d) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa tổ chức quốc gia mà tổ chức cổ phần sử dụng đất thuộc trường thích hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời kì thuê; tính tiền thuê đất đối với trường thích hợp tổ chức quốc gia cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

đ) Tính tiền bồi hoàn khi Nhà nước thu hồi đất.”

Như vậy, để xác định mức giá đất bồi hoàn là bao nhiêu phải căn cứ vào bảng giá đất chi tiết của từng địa phương do UBND tỉnh giấc nơi có đất quy định. Do mức giá đất bồi hoàn của từng địa phương khác nhau nên chúng tôi chưa thể kết luận được mức giá bồi hoàn như vậy có thích hợp lý hay không.

Trân trọng./.

Bộ phận tham mưu luật đất đai

Trả lời