Những trường hợp nào bị thu hồi đất mà không được bồi thường?

TU-VAN-LUAT-TRUC-TUYEN.png

a) Thu hồi đất trong các trường phù hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật đất đai 2003, chi tiết :

+ Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có cỗi nguồn từ ngân sách quốc gia hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm bị giải tán, vỡ nợ, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;

+ Sử dụng đất không đúng mục tiêu, sử dụng đất không có hiệu quả;

+ Người sử dụng đất cố ý tàn phá đất;

+ Đất được giao không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai trực tuyến qua điện thoại gọi số: 1900 6162

Luật sư tham mưu luật pháp Đất đai trực tuyến qua máy tính bảnggọi số:1900 6162

+ Đất bị lấn, choán trong các trường phù hợp sau đây:

a) Đất chưa sử dụng bị lấn, choán;

b) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu bổn phận để bị lấn, choán;

+ Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

+ Người sử dụng đất tình nguyện trả lại đất;

+ Người sử dụng đất cố ý không thực hành bổn phận đối với Nhà nước;

+ Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn;

+ Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn mười hai bốn tuần liền; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn mười tám bốn tuần liền; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn hai mươi bốn bốn tuần liền;

+ Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hành dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn mười hai bốn tuần liền hoặc tiến độ sử dụng đất lờ đờ hơn hai mươi bốn bốn tuần so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan quốc gia có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó chuẩn y.

b) Đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng; đất xây đắp trụ sở cơ quan, xây đắp công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục tiêu quốc phòng, bình yên; đất liên lạc, thuỷ lợi; đất xây đắp các công trình văn hoá, y tế, giáo dục và tập huấn, thể dục sport và các công trình công cộng khác không nhằm mục tiêu kinh doanh; đất làm nghĩa trang, tha ma;

c) Đất nông nghiệp do cộng đồng cư dân sử dụng;

d) Đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có cỗi nguồn từ ngân sách quốc gia;

đ) Đất thuê của Nhà nước;

e) Trường phù hợp không đủ điều kiện cấp giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất quy định tại Điều 50 của Luật đất đai 2003;

g) Đất nông nghiệp sử dụng vào mục tiêu công ích của xã, phường, tỉnh thành.

– Khi Nhà nước thu hồi đất, người bị thu hồi đất không được bồi hoàn về của cải gắn liền với đất trong các trường phù hợp sau đây:

a) Tài sản gắn liền với đất được tạo ra tại khu vực đất bị thu hồi sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây đắp tỉnh thành, quy hoạch xây đắp điểm cư dân nông thôn đã được ban bố mà không được cơ quan quốc gia có thẩm quyền chuẩn y;

b) Tài sản gắn liền với đất được tạo ra trước khi có quyết định thu hồi đất mà trái với mục tiêu sử dụng đất đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại thời điểm xây đắp công trình đó;

c) Đất bị thu hồi thuộc các trường phù hợp :

+ Người sử dụng đất cố ý tàn phá đất;

+ Đất bị lấn, choán trong các trường phù hợp sau đây :

Đất chưa từng sử dụng bị lấn, choán;

Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2003 mà người sử dụng đất do thiếu bổn phận để bị lấn, choán;

+ Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

+ Đất được quốc gia giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn;

3. Người bị thu hồi đất quy định tại khoản 1 nhưng không thuộc khoản 2 Điều này được bồi hoàn thiệt hại về của cải gắn liền với đất bị thu hồi.

4. Chính phủ quy định việc xử lý đối với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, của cải đã đầu tư trên đất trong trường phù hợp thu hồi đất quy định tại các khoản 2, 3, 5, 8, 9, 11 và 12 Điều 38 của Luật đất đai 2003

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP – CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

——————————————————

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn luật pháp đất đai;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất;

4. Tư vấn trao đổi, chuyển nhượng đất đai;

5. Tư vấn đổi giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất;

6. Tư vấn cấp giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất do trúng đấu giá;

Trả lời