Thời hạn sở hữu nhà ở xã hội

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Đối tượng được chiếm hữu nhà đất tại vn được quy định tại Điều 7 Luật Nhà ở năm 2014 như sau:

Điều 7. Đối tượng được chiếm hữu nhà đất tại vn

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước.

2. Người vn định cư ở nước ngoài.

3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 159 của Luật này.”

Trong các đối tượng nêu trên, cá nhân nước ngoài chỉ được chiếm hữu nhà đất theo thỏa thuận trong các giao thiệp giao kèo mua nhà đất nhưng thời hạn chiếm hữu tối đa không quá 50 năm kể từ ngày được cấp giấy đăng ký và có thể được gia hạn thêm theo quy định luật pháp. Nếu cá nhân nước ngoài thành thân với công dân vn hoặc thành thân với nguồi vn định cư ở nước ngoài thì sẽ chuyển sang cách thức chiếm hữu nhà đất định hình, lâu dài như của công dân vn hay người vn định cư ở nước ngoài theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 161 Luật Nhà ở:

Điều 161. Quyền của chủ chiếm hữu nhà đất là đơn vị, cá nhân nước ngoài

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 159 của Luật này có các quyền của chủ chiếm hữu nhà đất như công dân vn nhưng phải vâng lệnh các quy định sau đây:

c) Đối với cá nhân nước ngoài thì được chiếm hữu nhà đất theo thỏa thuận trong các giao thiệp giao kèo trao đổi, thuê mua, tặng cho nhận thừa kế nhà đất nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng thực và có thể được gia hạn thêm theo quy định của Chính phủ nếu có nhu cầu; thời hạn chiếm hữu nhà đất phải được ghi rõ trong Giấy chứng thực.

Trường phù hợp cá nhân nước ngoài thành thân với công dân vn hoặc thành thân với người vn định cư ở nước ngoài thì được chiếm hữu nhà đất định hình, lâu dài và có các quyền của chủ chiếm hữu nhà đất như công dân vn;”

Như vậy, nếu quý khách là công dân vn, người vn định cư ở nước ngoài hoặc là người nước ngoài thành thân với công dân vn hoặc thành thân với người vn định cư ở nước ngoài thì quý khách mua căn hộ tầm thường cư sẽ được chiếm hữu định hình, lâu dài. Còn nếu quý khách không thuộc một trong các trường phù hợp nêu trên, quý khách là người nước ngoài thì quý khách chỉ được chiếm hữu nhà đất trong thời hạn luật định là 50 năm và có thể gia hạn nhưng sẽ không được chiếm hữu lâu dài, dài lâu.