Tư vấn thủ tục tách thửa đất đai khi đang tranh chấp?

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

“Điều 50. Cấp giấy công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng cư dân đang sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất định hình, được Uỷ ban dân chúng xã, phường, đô thị công nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy má sau đây thì được cấp giấy công nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy má về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 04 tuần 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hành cách thức đất đai của Nhà nước vietnam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng tạm bợ Cộng hoà miền Nam vietnam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa vietnam;

b) Giấy chứng thực quyền sử dụng đất lâm thời được cơ quan quốc gia có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng rẫy, sổ địa chính;

c) Giấy tờ hợp lí về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc của cải gắn liền với đất; giấy má giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trao đổi nhà đất gắn liền với đất ở trước ngày 15 04 tuần 10 năm 1993, nay được Uỷ ban dân chúng xã, phường, đô thị công nhận là đã sử dụng trước ngày 15 04 tuần 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà đất gắn liền với đất ở theo quy định của luật pháp;

e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc cách thức cũ cấp cho người sử dụng đất

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy má quy định tại khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử dụng định hình từ trước ngày 15 04 tuần 10 năm 1993, nay được Uỷ ban dân chúng xã, phường, đô thị công nhận là đất không có tranh chấp, thích hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét thông qua đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy công nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

6. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy má quy định tại khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15 04 tuần 10 năm 1993 tới trước ngày Luật này có hiệu lực chấp hành, nay được Uỷ ban dân chúng xã, phường, đô thị công nhận là đất không có tranh chấp, thích hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét thông qua đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy công nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ.

7. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 04 tuần 10 năm 1993 tới trước ngày Luật này có hiệu lực chấp hành mà chưa được cấp giấy công nhận quyền sử dụng đất thì được cấp giấy công nhận quyền sử dụng đất; trường hợp chưa thực hành bổn phận tài chính thì phải thực hành theo quy định của luật pháp.”

Trả lời