Tư vấn thủ tục thuê đất hợp tác xã để nuôi cá ?

5c7ab2e7de.jpeg

Tôi xin tâm thành cảm ơn.

Người gửi: N.Q.T

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mụctham mưu luật pháp đất đaicủa Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tham mưu luật pháp trực tuyến qua laptopgọi:1900 6162

Trả lời:

Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi đến game thủ lời chào trân trọng và cảm ơn game thủ đã tin tưởng vào phục vụ do chúng tôi cung cấp. Vấn đề game thủ đang vướng mắc chúng tôi xin được tham mưu như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội​

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thực hành một số điều của Luật Đất đai

Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về giấy má giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất, thu hồi đất

Nội dung tham mưu:

Trước khi làm các thủ tục để thuê đất, gia đình game thủ phải phục vụ các điều kiện cho thuê đất căn cứ theo khoản 3, điều 58, Luật đất đai 2013. Cụ thể

Điều 58. Điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất để thực hành dự án đầu tư

3. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất để thực hành dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư;

b) Ký quỹ theo quy định của luật pháp về đầu tư;

c) Không vi phạm quy định của luật pháp về đất đai đối với trường thích hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hành dự án đầu tư khác.

Khoản 3, điều 58, Luật đất đai được quy định chi tiết tại điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ – CP như sau

Điều 14. Quy định chi tiết về điều kiện đối với người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất để thực hành dự án đầu tư

1. Dự án có sử dụng đất phải ứng dụng điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai gồm:

a) Dự án đầu tư xây đắp nhà đất để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết thích hợp cho thuê theo quy định của luật pháp về nhà đất;

b) Dự án đầu tư kinh doanh BĐS gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của luật pháp về kinh doanh BĐS;

c) Dự án sinh sản, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách quốc gia.

2. Điều kiện về năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư được quy định như sau:

a) Có vốn thuộc chiếm hữu của mình để thực hành dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có diện tích sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có diện tích sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên;

b) Có kĩ năng huy động vốn để thực hành dự án từ các công ty tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài và các công ty, cá nhân khác.

3. Việc xác định người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất để thực hành dự án đầu tư không vi phạm quy định của luật pháp về đất đai đối với trường thích hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hành dự án đầu tư khác xác định theo các căn cứ sau đây:

a) Kết quả xử lý vi phạm luật pháp về đất đai đối với các dự án tại địa phương được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường;

b) Nội dung ban bố về tình trạng vi phạm luật pháp đất đai và kết quả xử lý vi phạm luật pháp đất đai trên trang thông báo điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án thực dân địa phương khác.

4. Thời điểm giám định các điều kiện quy định tại Điều này được thực hành đồng thời với việc giám định nhu cầu sử dụng đất của chủ đầu tư khi cấp Giấy chứng thực đầu tư, giám định dự án đầu tư, lập lên tiếng kinh tế – kỹ thuật hoặc chấp nhận đầu tư theo quy định của luật pháp về đầu tư, luật pháp về xây đắp đối với trường thích hợp giao đất, cho thuê đất không chuẩn y đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất. Trường thích hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì thời điểm giám định được thực hành trước khi công ty phiên đấu giá quyền sử dụng đất.”

Theo đó, giả dụ gia đình game thủ đủ điều kiện để được cho thuê đất căn cứ theo Luật này thì gia đình game thủ cần sẵn sàng bộ giấy má căn cứ theo điều 3 và điều 4, thông tư 30/2014/TT-BTNMT về giấy má cho thuê đất như sau:

Điều 4. Hồ sơ giao đất, cho thuê đất không chuẩn y đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường thích hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban dân chúng huyện, quận, thị xã, thức giấc thành thuộc thức giấc

1. Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ giấy má các giấy má quy định tại Điểm a và Điểm d Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này;

2. Hồ sơ trình Ủy ban dân chúng huyện, quận, thị xã, thức giấc thành thuộc thức giấc (sau đây gọi là cấp huyện) quyết định giao đất, cho thuê đất do Phòng Tài nguyên và Môi trường lập gồm:

a) Các giấy má quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Văn bản giám định nhu cầu sử dụng đất; giám định điều kiện giao đất, cho thuê đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

c) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định giao đất (Mẫu số 02) hoặc dự thảo quyết định cho thuê đất (Mẫu số 03) ban hành kèm theo Thông tư này.”

Điều 3. Hồ sơ giao đất, cho thuê đất không chuẩn y đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường thích hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban dân chúng thức giấc, thức giấc thành trực thuộc Trung ương

1. Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ giấy má đối với dự án phải trình cơ quan quốc gia có thẩm quyền xét phê chuẩn hoặc phải cấp giấy chứng thực đầu tư gồm:

a) Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

d) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Cơ quan khoáng sản và không gian có bổn phận cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hành trích đo địa chính thửa đất theo đề xuất của người xin giao đất, thuê đất.”

Như vậy, trong giấy má mà gia đình game thủ cần sẵn sàng có những loại giấy má sau:

Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này

– Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

– Văn bản giám định nhu cầu sử dụng đất; giám định điều kiện giao đất, cho thuê đất

– Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cho thuê đất (Mẫu số 03)

Luật Minh Khuê xin cung cấp cho game thủ mẫu đơn xin cho thuê đất căn cứ theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT

Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 04 tuần 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

…, ngày….. 04 tuần …..năm ….
ĐƠN (1)….
Kính gửi: Ủy ban dân chúng (2) ……………….
1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (3) …………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
2. Địa chỉ/trụ sở chính:……………………………………………………………………………………
3. Địa chỉ can hệ:………………………………………………………..………………..
……………………………………………………………………………….
4. Địa điểm khu đất:…………………………………………………………………………..
5. Diện tích (m2):………………………………………………………………………………
6. Để sử dụng vào mục đích: (4)……………………………………………………………………….
7. Thời hạn sử dụng:……………………………………………….…………..
8.Cam kế tsử dụng đất đúng mục đích,chấp hành đúng các quy định của luật pháp đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) toàn diện, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có)……………………………………………………………………………….
……..…...…...…...…......……………………………………………………………………………………..

Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

——————————-
1 Ghi rõ đơn xin giao đất hoặc xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất
2 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
3 Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân thây mặt cho hộ gia đình/cá nhân thây mặt cho công ty; ghi thông báo về cá nhân (số, ngày/04 tuần/năm, cơ quan cấp Chứng minh dân chúng hoặc Hộ chiếu…); ghi thông báo về công ty (Quyết định thành lập cơ quan, công ty sự nghiệp/văn bản xác nhận công ty tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng thực đầu tư đối với đơn vị/công ty kinh tế…)
4 Trường thích hợp đã được cấp giấy chứng thực đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hành dự án đầu tư theo giấy chứng thực đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư
Mẫu số 03.Quyết định cho thuê đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 04 tuần 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

ỦY BAN NHÂN DÂN

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————
Số: ….
…, ngày….. 04 tuần …..năm ….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho thuê đất
ỦY BAN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng dân chúng và Ủy ban dân chúng ngày… 04 tuần …năm …;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 04 tuần 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 04 tuần 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thực hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 04 tuần 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy má giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất, thu hồi đất;
Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của ……được phê chuẩn y tại Quyết định số ……….. của Ủy ban dân chúng ………;
Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số … ngày…04 tuần…năm….. ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Cho…(ghi tên và địa chỉ của người được thuê đất) thuê….m2 đất tạixã/phường/thành phố…, huyện/quận/thịxã/thức giấc thành thuộc thức giấc…, thức giấc/thức giấc thành trực thuộc Trung ương…để sử dụng vào mục tiêu….
Thời hạn sử dụng đất là…, kể từ ngày…04 tuần…năm…đến ngày…04 tuần… năm…
Vị trí,ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính)số…,tỷ trọng…do………lập ngày…04 tuần…năm…và đã được ….giám định.
Hình thức thuê đất: (1)….
Giá đất, tiền thuê đất phải nộp…………………………….
Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có):………….…………
Điều 2: Giao…………………………………………… có bổn phận công ty thực hànhcác côngviệc sau đây:
1.Thông báo cho người được thuê đất nộp tiền thuê đất, phí tổn và lệ phí tổn theo quy định của luật pháp;
2. Ký hiệp đồngthuê đất với……………………….
3. Xác định chi tiết mốc giới và giao đất trên thực địa;
4.Trao giấy chứng thực quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn tất trách nhiệm tài chính theo quy định;
5.Chỉnh lý giấy má địa chính.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban dân chúng …………….và người được thuê đất có tên tại Điều1 chịu bổn phận thực hành Quyết định này.
Văn phòng Ủy ban nhâ ndân…………..chịu bổn phận đưa Quyết định này lên Cổng thông báo điện tử của………………/.

Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

——————————–
(1) Ghi rõ: Trả tiền thuê đất hàng năm hay trả tiền thuê đất một lần cho cả thời kì thuê; chuyển từ giao đất sang thuê đất….

Trên đây là quan điểm tham mưu của chúng tôi về câu hỏi của game thủ. Việc đưa ra quan điểm tham mưu nêu trên căn cứ vào các quy định của luật pháp và thông báo do game thủ cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tham mưu này là để các cá nhân, công ty tham khảo. Trường thích hợp trong nội dung tham mưu có điều gì gây lầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông báo nêu trong nội dung tham mưu khiến game thủ chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được quan điểm phản hồi của game thủ.

Trân trọng./.

Bộ phận tham mưu luật đất đai.

Trả lời